miercuri, 21 octombrie 2009

In memoriam 1956

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

Directia Urbanism si dezvoltare urbana

APROBAT:

PRIMAR,

EMIL BOC

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

amplasare monument In memoriam 1956

in Parcul Central

Directia Urbanism si dezvoltare urbana supune aprobarii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, modificata si completata si a Legii nr. 350/ 2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Planul Urbanistic de Detaliu amplasare monument In memoriam 1956 in Parcul Central.

Documentatia a fost intocmita de S.C. Tektum S.R.L. la comanda Asociatiei Koloszvar Tarsasag.

Terenul este proprietate publica. Amplasamentul se afla in zona de spatii plantate protejate cf. P.U.G.

Prin P.U.D. se stabileste amplasarea lucrarii de arta monumentala la cca. 11,0 m. de aleea principala, vis--vis de monumentele scriitorilor Octavian Goga si George Cosbuc. Inaltimea totala a lucrarii nu va depasi 3,37 m. Amplasarea monumentului a fost avizata de C.R.M.I.

Documentatia este structurata conform normelor metodologice in vigoare, Indicativ GM-09-2000 si este insotita de avizele si acordurile necesare.

Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism a emis avizul favorabil nr. 4251 si 16932/8507 din 01.03.2007.

Avand in vedere necesitatea stabilirii reglementarilor in vederea amplasarii unui monument, sustinem aprobarea P.U.D.

Directia Urbanism si dezvoltare urbana

Director,

Ing. Corina Ciuban

Serviciul Strategie urbana, proiectare G.I.S.

Sef serviciu,

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

PROIECT AVIZAT:

SECRETAR

Jr. Aurora Tarmure

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

amplasare monument In memoriam 1956

in Parcul Central

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu amplasare monument In memoriam 1956 in Parcul Central - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 608463 din 03.12.2007 al Directiei urbanism si dezvoltare urbana prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu amplasare monument In memoriam 1956 in Parcul Central, investitoare: Asociatia Koloszvar Tarsasag;

Avand in vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 4251 si 16932/8507 din 01.03.2007, precum si avizul comisiei de specialitate;

Retinand prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.c", 39 al. 1 si 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu amplasare monument In memoriam 1956 in Parcul Central, investitoare: Asociatia Koloszvar Tarsasag prin care se stabileste amplasarea lucrarii de arta monumentala la cca. 11,0 m. de aleea principala, vis--vis de monumentele scriitorilor Octavian Goga si George Cosbuc. Inaltimea totala a lucrarii nu va depasi 3,37 m.

Se aproba avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism nr. 4251 si 16932/8507 din 01.03.2007.

Art. 2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia urbanism si dezvoltare urbana.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

http://www.primariacj.ro/phcl/31-1-2008/16.aspx

Niciun comentariu:

Spaţiul etnogenetic românesc

Spaţiul etnogenetic românesc